Ayvalık Ak Parti’den ‘torba Yasa’ İle İlgili Çarpıcı Açıklama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde son günlerde özellikle belediye işçilerini yakından ilgilendiren ve kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak adlandırılan, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili detaylı bir açıklama yapıldı.

Ayvalık Ak Parti’den ‘torba Yasa’ İle İlgili Çarpıcı Açıklama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde son günlerde özellikle belediye işçilerini yakından ilgilendiren ve kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak adlandırılan, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili detaylı bir açıklama yapıldı.

08 Şubat 2011 Salı 12:06
Ayvalık Ak Parti’den ‘torba Yasa’ İle İlgili Çarpıcı Açıklama

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Melih Çakırca’nın imzasını taşıyan açıklamada, söz konusu tasarı kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin birçok sendika ve meslek kuruluşlarının iddialarına cevap verildi. 7 maddeden oluşan açıklamada, tasarının içeriğinde işçilerin aleyhine hiçbir düzenleme bulunmadığına vurgu yapılarak, iddialara yanıt verildi.

Ayvalık Ak Parti İlçe Başkanlığı tarafından yapılan 7 maddelik açıklama aynen şöyle; “1- İşsizlik sigortası fonunun amaçları dışında kullanılması söz konusu değildir. Aksine yapılan düzenlemelerle işsizlik sigortası fonundan çalışanların yararlanmaları kolaylaştırılmakta, kısmi süreli çalışanların dahi işsizlik ödeneğinden yararlanmalarına imkân sağlanmaktadır. İşsizlik sigortası fonunun kurulmasının amacı işsizliğin önlenmesi ve istihdamın arttırılmasıdır. İşsizlere belirli sürelerle işsizlik ödeneği ödenmesi fonun tek gayesi değildir. Asıl amaç bir taraftan işsizleri belirli sürelerle desteklerken diğer taraftan işsizlikle mücadele etmektir. Ülkemizin öncelikli sorunu işsizlik olduğuna göre fonun işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler alma ve uygulama amacıyla kullanılması doğal bir gerekliliktir. 2- Mahalli idarelerde istihdam edilen ihtiyaç fazlası işçilerin kanunda belirtilen kamu kurumlarına aktarılmaları işçilerimizin lehine olan bir uygulamadır. Bilindiği üzere adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçilmesi üzerine bazı belediyelerin nüfusu büyük oranda azalmış, bu belediyelerin merkezi idareden aldıkları pay da nüfusa paralel olarak azalmış personeli norm kadronun üzerinde olan belediyeler, personel maaşlarını ödeme güçlüğüne düşmüşlerdir. Halen mahalli idarelerde 122.343 işçi norm kadrosu bulunmasına karşın, 174.644 işçi çalışmakta, norm kadro fazlası 52.301 personel bulunmaktadır. Bu işçilerimizin de bir kısmı aylarca ücretlerini alamamakta, aileleri ile birlikte geçim sıkıntısı yaşamaktadırlar. Bu durumun düzeltilmesi için sürekli olarak ilgili mercilere talepte bulunmaktadırlar. Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen toplum yararına çalışma programına en yoğun başvuru yapılan alanlardan biri de okulların temizlik hizmetlerinin yapılması olmuştur. Yapılan düzenleme, belediyelerde uzun süredir mali imkânsızlıklardan dolayı maaşlarını alamayan işçilerin ihtiyaç duyulan ve maddede belirtilen kamu kurumlarına aktarılmasından ibarettir. Böylece mahalli idarelerdeki ihtiyaç fazlası işçilerimiz, kanunda gösterilen kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılarak aylık ücretlerini, kıdem tazminatlarını ve diğer sosyal haklarını düzenli bir şekilde alabilmelerine imkân sağlanmaktadır. Bu düzenleme ile belediyelerde hizmet alımı yolu ile taşeronlaşmanın yaygınlaşacağı yönündeki iddianın da hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Zira aktarılacak işçiler zaten mahalli idarelerdeki ihtiyaç fazlası işçiler olup, yerlerine işçi alınmayacağı gibi, bu ayrılacak işçiler gerekçe gösterilerek hizmet alımı yapılmasına müsaade edilmeyecektir. 3- Memurların kurumlar arasında 6 aya kadar kamu yararı ve hizmet gerekleri gibi gerekçelerle geçici görevlendirileceği, memurların ve işçilerin başka kurumlara ödünç verileceği iddiaları da dışıdır. Zira memurların geçici görevlendirilmelerini düzenleyen maddede bu geçici görevlendirmelerde tamamen gerçek memurun muvafakatinin aranacağı açıkça belirtilmiş, istisnai durumlar için kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek üstelik Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle geçici görevlendirme yapılabileceği belirtilmiştir. Tasarıda norm kadrosu fazlası memurların ihtiyaç fazlası personel olarak 4/C statüsüne geçirilmesine yönelik bir düzenleme olmadığı gibi böyle bir niyet de yoktur. 4- Kanun tasarısı ile evden çalışma, uzaktan çalışma ve çağrı üzerine çalışma biçiminde esnek çalışma modelleri getirilerek, iş yaşamının esnek ve kuralsız hale getirildiği, bu şekilde çalışanların eksik çalışmalarına ilişkin primlerini ceplerinden ödeyecekleri, sağlık sigortasından yararlanamayacakları, asla emekli olamayacakları, gelirinin yüzde %12'si oranına prim ödemeyenlerin saplık hizmetlerinden yararlanamayacakları, kadın emeğinin sömürüleceği yönündeki iddialar da kamuoyunu yanlış ve yanlı bilgilendirmeye yönelik tamamen gerçek dışı iddialardır. Öncelikle belirtmek gerekir ki "çağrı üzerine çalışma" yeni getirilen bir çalışma modeli değil, halen İş Kanunu'nda mevcut olan bir çalışma şeklidir. Çağrı üzerine çalışmanın yeni getiriliyormuş gibi malzeme yapılmış olması dahi ortaya atılan iddiaların asılsızlığının bir göstergesidir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen teknolojik imkânlar ve çalışma hayatındaki yenilikler nedeniyle ortaya çıkan evden çalışma olarak tabir edilen çalışma şekillerine yönelik şu anda herhangi bir düzenleme olmadığından bu şekilde çalışanların bugün itibariyle herhangi bir yasal korunması bulunmamakta ve bunlar kayıt dışı çalışmakta, dolayısıyla sosyal güvenceleri ve İş Kanunu'ndan kaynaklanan güvenceleri bulunmamaktadır. Yapılan düzenleme ile hali hazırda evden çalışma ve uzaktan çalışma yöntemine göre çalışanlar hukuki güvence ile kayıt altına alınmakta. İş Kanunu'ndan ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı'ndan kaynaklanan bütün haklardan yararlanabilmelerine imkân tanınmaktadır. Hali hazırda hiçbir güvenceye sahip olmadan evden iş yapanlar veya uzaktan çalışma yöntemiyle özellikle bilişim sektöründe çalışanlara sosyal güvence imkânı getirilmekte, eksik kalan günlerini tamamlama imkânı getirilmektedir. Kısmi çalışanların çalışmadıkları günlere ilişkin sigorta primlerini yatırmalarına imkân sağlanarak iddiaların aksine zamanında emekli olabilmelerine imkân sağlanmaktadır. Bugün ayda 16 gün çalışan kısmi süreli çalışan bir işçinin emekli olabilmesi için 60 yıl çalışması gerekmektedir. Yapılan düzenleme ile kısmi süreli çalışanlara da tam süreli çalışanlarla aynı sürede emekli olma imkânı getirilmektedir. Tasarının genelinde kadınlarımızın getirilen düzenlemelerde göz ardı edilerek kadın emeğinin sömürüleceği iddialarında bulunmak en hafif tabirle insafsızlıktır. Evlerinden firmalara parça başı vb. iş yapan kadınlarımız, tasarı ile kayıt altına alınmakta, sosyal güvenceye ve İş Kanunu'ndan kaynaklana diğer bütün hak ve güvencelere kavuşturulmaktadır. Ayrıca kadın istihdamına yönelik teşvikler getirilmekte, bu çerçevede kadınlarımızın sigorta işveren prim payı 54 aya kadar süreyle devlet tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, erken doğum (prematüre) yapan kadınlarımıza doğum öncesi izinlerini doğum sonrası kullanma imkânı verilmektedir. Kamuda çalışan kadınların emzirme izinleri ilk 6 ay için günde 3 saate, sonraki ay için günde 1 buçuk saate çıkarılmaktadır. 5- Meslek lisesi öğrencileri, Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve çıraklık okulu öğrencilerinin aynı kategori içine sokulacağı stajyerlik uygulamasıyla bunların mağdur edileceği yönündeki iddialar da tamamen gerçek dışıdır. Tasarıda çırakların mevcut durumunu değiştiren hiçbir düzenleme yer almamaktadır. Hali hazırda mesleki öğrenim gören öğrencilerin staj imkânı hemen hemen hiç yokken, staj yapanlara doğru dürüst ücret ödenmezken hatta staj yapabilmek için öğrenciler işyeri bulamazken, staj imkânının geliştirilebilmesi için 10 personel çalıştıran işyerlerinde de öğrencilerin staj yapabilmelerine imkân tanınmaktadır. Ayrıca meslek yüksek okullarının öğrencilerine ve mesleki teknik eğitim veren yüksek okulların öğrencilerine de bugün sahip olmadıkları ücretli staj imkânı getirilmektedir. Mesleki eğitim veren okullarda staj eğitimin bir parçası olup, kapsamın genişletilmemesi halinde gerekli biçimde eğitim almaları mümkün olmayacaktır. 6- Deneme süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılması işçilerin bu süredeki ücretlerine, izin haklarına, ihbar tazminatına hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Kaldı ki bu düzenleme hali hazırdaki kanunda da mevcut olup toplu iş sözleşmesi ile bütün işçiler için deneme süresinin 4 aya kadar arttırılabilmesine yönelik hüküm bulunmaktadır. Tasarı ile bu husus ilk defa işe girenler için de 4 ay olabilecek şekilde düzenlenmektedir. İlk defa işe girecekler için deneyimin ne denli önemli olduğu açıktır. İşverenler ise alacakları işçilerin deneyim sahibi olmalarını tercih etmektedir. Nitekim genç işsizliğin oranı ortalama işsizlik oranının oldukça üzerindedir. Böylece ilk defa işe girecek olanların istihdamı kolaylaştırılmaktadır. 7- İşçi şikâyetlerinin müfettişler eliyle değil de bölge müdürlüğü memurları eliyle incelenmesinin denetimsizliği arttıracağı, işçinin temel haklarının bağımsız iş müfettişlerinden alınarak bakanlık personeline verilmesinin denetimsizliği arttıracağı yönündeki iddialar da tamamen gerçeklerden uzaktır. Yapılan düzenleme ile iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin işçi şikâyetlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince incelenebilmesine imkân tanınarak müfettişlerinin asli görevleri olan işyerlerinin teftiş ve denetimine yoğunlaşmaları, öte yandan işçi şikâyetlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Görüleceği üzere bütün bu iddialar asılsız, mesnetsiz, önyargılı mülahazalarla ortaya atılmış, yanlış, yanlı, iyi niyetten yoksun iddialar olup, bazı kesimlerin şimdiye kadar yaptıkları gibi vatandaşlarımız için yapılmış ve yapılması düşünülen bütün iyileştirmelere karşı çıkmayı refleks haline getirmiş olmalarının bir sonucudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklama ve değerlendirmelerini çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygıyla sunarız.”

Son Güncelleme: 08.02.2011 12:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.